Nieuwe tijds lesgeven aan eigentijdse leerlingen

Uniek Denken wil graag op onderwijsgebied haar bijdragen leveren door lesmateriaal beter visueel vorm te geven en de lesstof in een totaalbeeld te vangen op een top-down manier. Dit sluit zeer goed aan bij het nieuwe-tijds-lesgeven van eigentijdse leerlingen.

Deze kijk op leren en lesgeven deelt het Wellantcollege Rijswijk vakgroep Stedelijk groen en natuurbeheer. Vandaar dat Uniek Denken voor deze vakgroep voor zowel locatie Rijswijk als Rijnsburg het lesmateriaal ontwikkelt, welke goed aansluit bij leerlingen van de ze tijd.

Visueel lesmateriaal voor leerhouvast en duidelijkheid

Het lesmateriaal is visueel vormgegeven op een top-down manier. Dit houdt in dat we vanuit het grotere geheel (totaaloverzicht) inzoomen naar detailniveau. Zo wordt in één keer duidelijk welke onderwerpen aan bod komen, wat de verbanden zijn en wat de onderlinge samenhang is. Dit geeft voor alle leerlingen en docent houvast en duidelijkheid. Voor het complete plaatje werken we met een goed leesbaar lettertype in een prettige kleur en maken gebruik van picto’s. Opdrachten zijn overzichtelijk weergegeven en kort en logisch opgebouwd.

Visuele routekaart een grote aanwinst

De visuele routekaart is een geheel nieuw concept. De grote winst van deze routekaart is dat in één oogopslag de hele opleiding overzichtelijk is weergegeven. Voor zowel de leerling als docent én het leerbedrijf. Het geeft duidelijkheid en is inzichtelijk wat er van iedereen wanneer verwacht wordt. Het leerbedrijf kan de praktijk naadloos laten aansluiten bij de leerstof. De routekaart correspondeert met alle leertaken en eenheden die behandeld worden. De visuele routekaart en de achterliggende visie is bedacht in samenwerking met Debora C. Treep en Sjoerd Hijgemann, docenten van het Wellantcollege Rijswijk.

Oud naar nieuw concept, wat een verschil

Het Wellantcollege Rijswijk en Rijnsburg bieden verschillende MBO beroepsopleidingen aan, waaronder de opleiding tot Stedelijk groen en natuurbeheer (niveau 2 en 3). Voorheen werd 60 tot 70% van de leerlingen bereikt, leerskills van de leerlingen bleven achter en er was weinig ontwikkelde intrensieke motivatie. Meer onderwijzend onderwijs werd gegeven en veel was ingekaderd. Opdrachten werden vaak onvolledig ingeleverd en er was geen goede doorstroom naar een hoger niveau.

Bij eigentijdse leerlingen hebben wij het regelmatig over intrensieke motivatie. Onder intrensieke motivatie verstaan wij: zelfredzaamheid en zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen, bewustwording en je plek in de maatschappij hebben.

Coachend dialoog onderwijs

Om eigentijdse leerlingen goed te bereiken is gekozen voor een heldere en duidelijke structuur. Door gebruik te maken van beeldtaal in het lesmateriaal en doordat de routekaart correspondeert met de leertaken vormt dit samen één product welke de hele opleiding inzichtelijk maakt. Voor leerlingen geeft dit houvast en inzicht en hierdoor kunnen ze concreter aan de slag met de opdrachten. Gevolg is dat er ruimte ontstaat om coachend onderwijs te geven. Er is voldoende tijd over om op ontbrekende leerskills en intrensieke motivatie te coachen. Hiervoor is dialoog onderwijs een voorwaarde. Een docent zal hierin lef moeten tonen om ruimte te geven aan de leerling in zijn eigen zoektocht.

Het resultaat

Wat wij nu zien is dat leerlingen na 3 jaar op persoonlijk vlak en hun vakgebied zich vrij kunnen bewegen en ruimdenkender zijn. Goed en breed inzetbaar zijn, meedenken en constructief een bijdrage kunnen leveren. Ze zijn zich veel bewuster van zichzelf en hun omgeving. Meerdere leerlingen zijn al doorgestroomd naar een hoger niveau.

Interessant voor iedere opleiding!

Voor een zo groot mogelijk bereik onder leerlingen is het goed om eens met een andere bril te kijken naar uw manier van lesgeven, het bijbrengen van leerskills en de leerlingen hun intrensieke motivatie. Benieuwd naar nieuwe mogelijkheden? Laat uw opleiding door ons onder de loep nemen. Durf! Haal eruit wat erin zit bij iedere leerling.